Ang Ating Mga Pangunahing Pinahahalagahan
INTEGRIDAD
Mahigpit nating sinusunod ang mga pinakamatataas na pamantayang etikal at nagnenegosyo nang bukas at tapat sa espiritu at titik ng batas.

KALIDAD
Ang ating misyong makapagkaloob ng pinakamainam, pinakamataas na kalidad ng sariwang prutas, gulay, at pagkaing naka-pakete (packaged foods), at manguna sa industriyang kinabibilangan sa larangan ng edukasyon at pananaliksik sa nutrisyon, ang punong pinapahalagahan ng Dole.

KAHALAGAHAN
Naninindigan tayo sa paghahatid ng karagdagang pagpapahalaga sa ating stockholders o mga nagmamay-ari ng sosyo at sa ating mga mamimili sa buong mundo.

KATAPATAN
Pinahahalagahan ng Dole ang tapat na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder nito—ang ating mga nagmamay-ari ng sosyo o stockholders, mga mamimili, mga kawani, mga tagatustos, mga katuwang sa negosyo at mga punong abalang bansa sa buong mundo.

PANININDIGAN
Sa loob nang higit na 150 taon, naninindigan tayo sa pagpapatupad ng mga inaasahan ng ating mga mamimili sa mga kritikal na larangan ng pagtitiyak sa kalidad, sa pagiging ligtas kainin ng mga pagkain, kadaliang matunton, tungkulin sa kapaligiran at pananagutan sa lipunan.

PAGGALANG
Naninindigan tayo sa pagpapanatili ng isang positibo at nagkakaiba-ibang pundasyon ng lugar ng trabaho at mga tagatustos o supplier, na nagtataguyod ng bukas na pag-uusap at kumikilala sa kahalagahan ng indibidwal at pagkakaiba-iba sa kanilang mga kultura.

MGA RESULTA
Itinataguyod ng Dole ang isang kulturang nakatuon sa mga resulta batay sa ating mga pinahahalagahan.

Liham Mula
Sa Ating Tagapangulo...

Dole Food Company Inc. – Kodigo ng Gawi

Palagian nang nagsusumikap ang Dole sa pagtupad sa mga pinakamataas na pamantayan ng etika sa mga operasyon nito sa buong mundo at nagkamit na ng pandaigdigang reputasyon sa pagpapatakbo ng negosyo nang may integridad. Ang Kodigo ng Gawi ng Dole ay isang pahayag ng mga pangunahing prinsipyo sa pagpapatakbo ng negosyo nang naaayon sa batas at may etikang pamamaraan. Basahin ang Kodigo ng Gawi ng Dole.

Kapwa Tungkulin sa Pag-iwas, Pagwawasto at kung Kinakailangan, Pagbibigay-alam ng mga Pinaghihinalaang Paglabag sa Kodigo

Ang ibig sabihin ng pangako ng Dole sa maayos na mga gawi sa negosyo at mataas na pamantayan sa etika ay ang bawat isa sa atin ay dapat na kumilos nang alinsunod sa mga prinsipyong ito sa araw-araw, at makibahagi sa mga tungkulin sa pag-iwas, pagwawasto, at kung kinakailangan, pagbibigay-alam ng mga pinaghihinalaang paglabag ng Kodigo. Binibigyan kami ng kakayahan nito para maagap na matukoy at maharap ang mga alalahanin bago lumaking mga problema ang mga ito. Kung kinakailangan, naglalaan ang Dole ng mga ilang pamamaraan ng inyong pagbibigay-alam ng mga pinaghihinalaang paglabag sa Kodigo.


Dole Internet Hotline

Maaari ninyong ipagbigay-alam online ang anumang pinaghihinalaang paglabag ng Kodigo:

conflicts

Gamitin ang inyong Report Key at Password para masubaybayan ang isang kasalukuyang Report:

Mahalaga: Pakitandaan na ang aming kakayahan sa pag-aaral ng mga potensiyal na isyu ay naaapektuhan ng bilang ng detalye ng inyong report. Ang mas maraming detalye na inyong ibabahagi sa amin (pangalan ng mga tao, organisasyon, lokasyon, mga partikular na halaga ng mawawala, tukoy na oras ng transaksiyon, atbp.), ay mas makakapagpabuti sa aming pag-aral ng potensiyal na isyu.

Hotline na Telepono ng Dole

U.S. & Canada: +1.888.236.7527
Mga Access Code ng Walang Bayad na Tawag sa Ibang Bansa:
I-click Dito
Tumawag nang Collect: +1.770.409.5030

Direktang Pagbibigay-alam

Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa sinuman sa mga sumusunod na tao, sa pamamagitan ng telepono, email o sa pagsulat para makapagtanong o magbigay-alam ng isang paglabag:

  1. Sa inyong superbisor o ibang empleyadong may tungkulin ng pagiging superbisor;
  2. Isang kinatawan ng Human Resources o ibang tao na kinatawan ng ugnayan ng empleyado;
  3. Isang abogado sa Legal na Departamento ng Dole; o
  4. Miyembro ng Internal Audit Department ng Dole.
May mga katanungan tungkol sa Dole at sa mga produkto nito? Bisitahin ang Dole.com

Alamin pa ang tungkol sa ating Tungkulin bilang Kumpanya at program sa Pagpapatuloy nito sa pamamagitan ng pagbisita sa DoleCRS.com

Maaaring magsumite ang mga empleyado ng mungkahi o ideya sa pamamagitan ng: Dole Innovation Lab