ค่านิยมหลักของ บริษัทฯ
ความซื่อสัตย์สุจริต
เรายึดมั่นต่อมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและ ดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยและเที่ยงตรง ตามเจตนารมณ์และตัวอักษรของกฎหมาย

คุณภาพ
ภารกิจที่มีความสำคัญลำดับสูงสุดของโดลคือการจัดหาผักผลไม้สด อาหารบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่ดีที่สุด และการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพืชผลการเกษตรในด้านการศึกษาและการวิจัยด้านโภชนาการ

มูลค่า
เราทุ่มเทให้กับการนำมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นมาสู่ผู้ถือหุ้นและลูกค้าของเราที่อยู่ทั่วโลก

ความภักดี
โดลเห็นคุณค่าของการภักดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และประเทศเจ้าภาพทั่วโลก

ความยึดมั่น
เป็นเวลากว่า 150 ปีมาแล้วที่เราได้ยึดมั่นต่อการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับได้ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเคารพ
เรายึดมั่นต่อการรักษาสถานที่ทำงานที่เป็นบวกและมีความหลากหลาย รวมทั้งฐานผู้จัดหาสินค้าและบริการที่จะส่งเสริมการเจรจาที่เปิดกว้างและตระหนักถึงความสำคัญของแต่ละบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
โดลส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสร้างผลลัพธ์บนพื้นฐานค่านิยมของบริษัทฯ

จดหมายจากท่านประธาน...

Dole Food Company Inc. - ประมวลจรรยาบรรณ

Dole มีความพยายามตลอดมาในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดของการดำเนินงานทั่วโลก และได้รับชื่อเสียงในระดับสากลสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือความถูกต้อง ประมวลจรรยาบรรณของ Dole จึงเป็นถ้อยแถลงของหลักการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านกฎหมายและจริยธรรม ดูประมวลจรรยาบรรณของ Dole

ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันที่จะป้องกัน แก้ไข และในกรณีที่จำเป็น ต้องรายงานเมื่อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ

ความมุ่งมั่นของ Dole ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดนั้น หมายความว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ทุกๆ วัน กับทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะป้องกัน แก้ไข และในกรณีที่จำเป็น ต้องรายงานเมื่อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของบริษัท ความรับผิดชอบนี้เองจะทำให้บริษัทแจกแจงและจัดการกับเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ได้ทันทีก่อนจะี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ ในกรณีที่จำเป็น Dole มีหลายวิธีสำหรับให้ท่านรายงานเมื่อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ


Dole Internet Hotline

ท่านสามารถรายงานกรณีที่สงสัยว่ามีการฝาฝืนประมวลจรรยาบรรณผ่านทางระบบออนไลน์ได้:

conflicts

โปรดใช้เลขหมายรายงานและรหัสผ่านในการติด ตามรายงานที่ได้ยื่นไว้แล้ว:

ข้อความสำคัญ: โปรดทราบว่าความสามารถในการตรวจสอบประเด็นต่างๆ ของเราขึ้นอยู่กับรายละเอียดในรายงานของท่าน หากท่านให้รายละเอียดแก่เรามากเท่าใด (เช่น ชื่อบุคคล องค์กร สถานที่ มูลค่าความสูญเสียที่แน่ชัด เวลาที่แน่ชัดของธุรกรรม เป็นต้น) บริษัทก็จะสามารถตรวจสอบประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

Dole Telephone Hotline

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา: +1.888.236.7527
หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศ: คลิกที่นี่
โทรเรียกเก็บเงินปลายทาง: +1.770.409.5030

การรายงานโดยตรง

ท่านยังสามารถติดต่อบุคคลเหล่านี้ได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือโดยการยื่นหนังสือ เพื่อถามคำถามหรือรายงานเรื่องการฝ่าฝืน:

  1. หัวหน้างานของท่าน หรือหัวหน้างานคนอื่น
  2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
  3. นักกฎหมายในส่วนงานกฎหมายของ Dole
  4. เจ้าหน้าที่ส่วนงานตรวจสอบภายในของ Dole

หากมีคำถามเกี่ยวกับ Dole และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โปรดเยี่ยมชม Dole.com

เพื่อรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
โปรดเยี่ยมชม DoleCRS.com

พนักงานสามารถส่งคำแนะนำหรือความคิดเห็นได้โดยทาง Dole Innovation Lab