ทางเลือกสาหรับการรายงานทั่วโลก

 

บริการแจ้งเหตุ (Whistleblower Service) ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หากท่านสงสัยว่ามีการกระทาผิด ท่านสามารถรายงานโดยวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านอาจไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของท่านก็ได้ หากท่านเลือกเช่นนั้น:

 

สาหรับการรายงานทางโทรศัพท์ในภาษาของท่าน - คลิกที่นี่

 

 

สาหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือโดยการใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ในภาษาของท่าน - คลิกที่นี่

ขอต้อนรับสู่บริการแจ้งเหตุ (Whistleblower Service) ของ Amcor

ที่ Amcor ความมุ่งมั่นของเราต่อการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ร่วมงาน ลูกค้าของเรา ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เลือกที่จะทำงานกับเรา

 

ค่านิยมหลักของเราได้นิยามว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะผู้ร่วมงานของ Amcor ค่านิยมหลักของเราได้วางกรอบของลักษณะนิสัยที่ลูกค้าของเรา และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถที่จะคาดหวังจากเรา และประมวลจรรยาบรรณของเราก็ได้กำหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังได้จากเราทุกคน

 

เราภูมิใจในการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง

 

บริการแจ้งเหตุ (Whistleblower Service)

บริการแจ้งเหตุของ Amcor ให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน ลูกค้า คู่สัญญา ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่สำคัญ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นสื่อในการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องใดก็ตามที่ท่านพบเห็นหรือสงสัยว่าจะนำไปสู่:

• การทุจริต (การลักขโมย หรือความผิดปกติทางบัญชี)

• การให้สินบน/ การคอร์รัปชั่น

• พฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม/ ผิดกฎหมาย

• การขัดกันของผลประโยชน์

• การฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

 

ในบางกรณี อาจมีการจำกัดสิทธิของท่านในการไม่เปิดเผยตัวตน หรือประเภทของเรื่องร้องเรียนที่ท่านจะแจ้งได้ เนื่องจากกฎหมายในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อท่านแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่านทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบออนไลน์ ท่านจะได้รับแจ้งถึงข้อจำกัดใดๆ ที่อาจมี ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแจ้งรายงานได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของเรื่องดังกล่าว ขอให้ท่านติดต่อผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการการแจ้งเหตุ (Whistleblower Committee) ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่ม (Group General Counsel) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (EVP Human Resources) และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่ม (VP Group Internal Audit) ซึ่งจะรักษาความลับของท่านไว้ตลอดเวลา

 

บริการแจ้งเหตุของ Amcor เป็นการให้บริการโดยบุคคลที่สามชื่อ “NAVEX Global” ซึ่งให้บริการโดยอิสระ NAVEX Global เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการแจ้งเหตุแก่บริษัทข้ามชาติต่างๆ มากมาย

 

Amcor มีนโยบายแจ้งเหตุ (Whistleblower Policy) ที่วางกรอบของจุดประสงค์ของบริการไว้ และให้รายละเอียดว่าผู้ร่วมงานจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรเมื่อได้แจ้งเรื่องร้องเรียนแล้ว

 

การรายงานเรื่องร้องเรียน

กระบวนการของการรายงานเรื่องร้องเรียน:

• เมื่อท่านรายงานเรื่องร้องเรียนของท่าน (ผ่านช่องทางใดก็ได้) ท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของท่าน

• ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการแจ้งเหตุ (Whistleblower Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนในระดับอาวุโสจากฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายตรวจสอบภายใน

• คณะกรรมการการแจ้งเหตุจะพิจารณาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อเรื่องที่ได้รับแจ้ง และในกรณีส่วนใหญ่ จะให้มีการสอบสวนโดยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการบริษัท Amcor จะได้รับรายงานทุกกรณีที่มีการแจ้งเข้ามา

• รายงานจะได้รับการดาเนินการทันทีด้วยความรอบคอบ

 

คำถามและคำตอบ:

คำถาม ฉันจะถูกระบุตัวตนได้หรือไม่ หากฉันแจ้งเรื่องร้องเรียนของฉันโดยไม่เปิดเผยตัวตน?

 

คำตอบ ไม่ได้ บริการแจ้งเหตุ (Whistleblower Service) ของ Amcor ซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลที่สาม เป็นระบบที่ Amcor ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ Amcor จะสืบค้นว่ามีการใช้โทรศัพท์หมายเลขใด อีเมล์อะไร หรือที่อยู่ IP ใดที่เกี่ยวข้องในการรายงานถึงผู้ให้บริการ

 

คำถาม จะมีอะไรเกิดขึ้น หากฉันทำ ‘หมายเลขเพื่อการยืนยัน’ หรือรหัสผ่านของฉันหาย?

 

คำตอบ ฉั‘หมายเลขเพื่อการยืนยัน’ เป็นเครื่องมือแสดงตนเฉพาะตัวสำหรับแต่ละเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเท่านั้น หากท่านใส่หมายเลขหรือรหัสผ่านของท่านผิดไป จะไม่มีการออกให้ใหม่ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ท่านจึงต้องแจ้งรายงานใหม่โดยให้รายละเอียดซ้ำกับเรื่องที่ได้ร้องเรียนไว้แล้ว

 

 

รายงานทางโทรศัพท์

รายงานผ่านระบบออนไลน์

สนับสนุนโดย NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global สงวนลิขสิทธิ