Globalne opcje raportowania

 

Usługa zgłaszania naruszeń jest dostępna przez całą dobę 365 dni

w roku. Podejrzenia popełnienia wykroczeń można zgłaszać, również anonimowo, w jeden z poniższych sposobów:

 

 

Telefonicznie w języku

lokalnym - proszę kliknąć tutaj

 

Online lub za pośrednictwem Internetu w języku lokalnym -
proszę kliknąć tutaj

Witamy w usłudze zgłaszania naruszeń firmy Amcor

To właśnie nasze zaangażowanie w praktyki o charakterze etycznym oraz uczciwe relacje skłaniają współpracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy do współpracy z firmą Amcor.

 

Nasze kluczowe wartości określają sposób zachowania współpracowników firmy Amcor. Nasze kluczowe wartości mówią, czego klienci i inni interesariusze mogą od nas oczekiwać, zaś Kodeks postępowania określa standardy zachowania, których wszyscy musimy przestrzegać.

 

Właściwe postępowanie jest dla nas powodem do dumy.

 

Usługa zgłaszania narusz eń

Usługa zgłaszania naruszeń spółki Amcor jest dostępna dla wszystkich współpracowników, klientów, wykonawców, głównych dostawców i innych podmiotów zewnętrznych. Służy do zgłaszania naruszeń lub zaobserwowanych nieprawidłowości o charakterze:

• Oszustwa (kradzież lub nieprawidłowości księgowe)

• Łapówki/korupcji

• Nieetycznego/nielegalnego zachowania

• Konfliktów interesów

• Naruszeń bezpieczeństwa oraz polityk lub przepisów ochrony środowiska

 

W niektórych przypadkach ze względu na różnice zapisów prawa miejscowego mogą występować ograniczenia dotyczące prawa do zachowania anonimowości lub rodzaju zgłaszanych naruszeń. O ewentualnych ograniczeniach zostaną Państwo powiadomieni podczas zgłaszania naruszeń telefonicznie lub online. Jeżeli nie będą Państwo mogli przesłać raportu ze względu na jego charakter, proszę skontaktować się z członkiem Komitetu zgłaszania naruszeń (Radca prawny Grupy, Wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich, Wiceprezes ds. audytu wewnętrznego Grupy), który zapewni poufność.

 

Usługę zgłaszania naruszeń w spółce Amcor świadczy niezależny podmiot zewnętrzny zwany „NAVEX Global”. NAVEX Global jest wiodącym dostawcą Usług zgłaszania naruszeń na rzecz wielu spółek międzynarodowych.

 

Spółka Amcor posiada Politykę zgłaszania naruszeń, która określa cel usługi oraz sposób zapewniania wsparcia pracownikom zgłaszającym naruszenia.

 

 

Zgłaszanie naruszenia

Proces zgłaszania naruszenia:

• Zgłaszając naruszenie (dowolnym kanałem), otrzymają Państwo informacje dotyczące możliwości zachowania anonimowości.

• Przekazane przez Państwa informacje zostają wysłane do Komitetu zgłaszania naruszeń, składającego się ze starszych przedstawicieli działu prawnego Grupy, działu kadr i działu audytu wewnętrznego.

• Komitet zgłaszania naruszeń określi odpowiedni sposób reakcji i zwykle przekaże sprawę odpowiedniej Grupie biznesowej do zbadania.

• Wszystkie przypadki zgłasza się Zarządowi spółki Amcor.

• Raportami zajmujemy się bezzwłocznie i dyskretnie.

 

Pytania i odpowiedzi:

P.  Czy jeśli zgłoszę naruszenie anonimowo, mogę zostać zidentyfikowany?

O.  Nie. Usługę zgłaszania naruszeń spółki Amcor udostępnia niezależny podmiot zewnętrzny w systemach, do których spółka Amcor nie ma dostępu. Spółka Amcor nie jest w stanie określić, z jakich numerów telefonu, kont e-mail lub adresów IP wykonano zgłoszenie.

 

P. Co się stanie, jeśli zgubię „numer potwierdzenia” lub hasło?

O.  „Numer potwierdzenia” jest unikalnym identyfikatorem każdego zgłoszonego naruszenia. Jeśli zgubią Państwo numer lub hasło, ze względów bezpieczeństwa nie będziemy mogli przekazać nowego. Będą Państwo musieli utworzyć nową sprawę i ponownie ją opisać.

Zgłoszenia telefoniczne

Zgłoszenia online

Obsługiwany przez NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Wszelkie prawa zastrzeżone.