Mga Pandaigdigang Opsyon sa Pag-uulat

 

Ang Serbisyo ng Whistleblower ay available nang 24 na oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon. Maaari kang mag-ulat ng pinaghihinalaang maling gawi – nang hindi nagpapakilala kung gusto mo – sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:

 

 

Upang mag-ulat sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong lokal na wika  - mag-click dito

 

Upang magpabatid ng alalahanin online o gamit ang isang form sa web sa iyong lokal na wika  -

mag-click dito

Welcome sa Serbisyo ng Whistleblower ng Amcor

Sa Amcor, ang aming paninindigan sa mga etikal na kasanayan at tapat na ugnayan ay isang mahalagang dahilan kung bakit piniling makipagtulungan sa amin ng aming mga kasama sa trabaho, customer, supplier at iba pang mga stakeholder.

 

Tinutukoy ng aming Mga Pangunahing Prinsipyo kung paano kami kumikilos, bilang mga kasama sa trabaho ng Amcor. Binabalangkas ng aming Mga Pangunahing Prinsipyo ang mga katangian na maaaring asahan ng aming mga customer at iba pang mga stakeholder mula sa amin at itinatakda ng aming Kodigo ng Pag-uugali ang mga pamantayan ng pag-uugali na inaasahan mula sa lahat sa amin.

 

Ipinagmamalaki namin ang paggawa ng tama.

 

Ang Serbisyo ng Whistleblower

Ang Serbisyo ng Whistleblower ng Amcor ay available para sa lahat ng kasama sa trabaho, customer, kontratista, pangunahing supplier at iba pang mga third party bilang isang paraan upang mag-ulat ng mga alalahanin o anumang bagay na nakikita o pinaghihinalaan mo na may kinalaman sa:

• Pandaraya (pagnanakaw o mga anomalya sa pagkukwenta)

• Panunuhol/ korupsyon

• Di-wasto/ ilegal na gawi

• Mga hindi pagkakasundo sa interes

• Mga paglabag sa mga patakaran o regulasyong pangkaligtasan o pangkapaligiran

 

Sa ilang pagkakataon, dahil sa mga pagbabagu-bago sa lokal na batas, maaaring ilapat ang mga paghihigpit sa iyong karapatang hindi magpakilala o sa uri ng alalahanin na maaari mong ipabatid. Kapag ipinabatid mo ang iyong alalahanin sa pamamagitan ng pagtawag o online, ipapaalam sa iyo ang anumang mga paghihigpit na maaaring ilapat. Sakaling hindi ka makapagsumite ng ulat dahil sa uri nito, dapat kang makipag-ugnayan sa isang miyembro ng Komite ng Whistleblower (Group General Counsel, EVP Human Resources o VP Group Internal Audit) na magpapanatili sa iyong pagkakumpidensyal sa lahat ng oras.

 

Ang Serbisyo ng Whistleblower ng Amcor ay ibinibigay ng isang hiwalay na third-party na tinatawag na “NAVEX Global.” Ang NAVEX Global ay isang nangungunang provider ng Mga Serbisyo ng Whistleblower sa maraming multi-national na kumpanya.

 

Ang Amcor ay mayroong Patakaran ng Whistleblower na nagbabalangkas sa layunin ng serbisyo at nagdedetalye kung paano susuportahan ang mga kasama sa trabaho kung mag-uulat sila ng mga alalahanin.

 

Pag-uulat ng Alalahanin

Ang proseso ng pag-uulat ng alalahanin:

• Kapag ipinabatid mo ang iyong alalahanin (sa pamamagitan ng alinmang paraan) bibigyan ka ng impormasyon hinggil sa kakayahang manatiling hindi nakikilala.

• Ang impormasyong ibibigay mo ay ipapadala sa Komite ng Whistleblower na binubuo ng mga nakatataas na kinatawan mula sa Group Legal, HR at Internal Audit.

• Pagpapasyahan ng Komite ng Whistleblower ang naaangkop na tugon at sa karamihan ng mga sitwasyon ay imumungkahi ang usapin para sa pagsisiyasat ng may-kaugnayang Pangkat ng Negosyo.

• Ang lahat ng kaso ay iuulat sa Lupon ng Mga Direktor ng Amcor.

• Ang mga ulat ay pangangasiwaan nang maagap at maingat.

 

Mga Tanong at Sagot:

Q.  Matutukoy ba ako kung ipapaalam ko ang aking alalahanin nang hindi nagpapakilala?

Q.  Hindi. Ang Serbisyo ng Whistleblower ng Amcor ay kinokontrol ng isang hiwalay na third party na provider sa mga system na hindi maa-access ng Amcor. Walang paraan upang malaman ng Amcor kung anong mga numero ng telepono, email o nauugnay na IP address ang nagamit sa pag-uulat ng mga kaso sa serbisyo.

 

Q. Paano kapag naiwala ko ang aking ‘numero sa pagkumpirma’ o password?

A.  Ang ‘numero sa pagkumpirma’ ay isang natatanging pantukoy para sa bawat ipinabatid na alalahanin. Kung maiwala mo ang iyong numero o password, hindi na makakapagbigay ng bago para sa mga dahilang panseguridad. Kakailanganin mong gumawa ng bagong kaso at ulitin ang mga detalye ng alalahanin.

 

Mag-ulat sa pamamagitan ng pagtawag

Mag-ulat online

Pinapagana ng NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Nakalaan ang lahat ng karapatan.