Často kladené otázky

1. Jaké informace je vhodné odesílat prostřednictvím Linky ETHOS

Linka ETHOS byla vytvořena ke správě zaslaných návrhů, dotazů a možných přestupků. Podle charakteru stížnosti vyberte jeden ze dvou způsobů jejího odeslání:

1. Záležitosti týkající se financí, účetnictví a auditů

 • Problémy související s účetnictvím, interními účetními kontrolami a audity.
 • Nelegální nebo podezřelé činnosti, které by mohly ovlivnit přípravu finančních podkladů.
 • Nesplnění obecně přijímaných zásad účtování a standardů auditů.
 • Stížnosti na nezkonsolidované entity a podrozvahové transakce, které by v účetních výkazech měly být uvedeny.
 • Jakákoli forma zpronevěry, dopustí-li se jí zaměstnanec společnosti nebo třetí strana se společností CEMEX spojená.

2. Etika, řízení a soulad - Etika a soulad:

 • Neetické nebo nezákonné činy týkající se:
 • vztahů mezi zaměstnanci, včetně našeho procesu přijímání zaměstnanců (jakákoli forma diskriminace nebo vytváření falešných očekávání), nesplnění předpisů nebo zákoníku práce, jakákoli forma harašení a podíl na těchto akcích.
 • vztahů se zákazníky a dodavateli, včetně jakékoli formy diskriminace, klamné vyjádření týkající se dostupnosti nebo kvality produktů, nesplnění zákonů a předpisů týkajících se obchodu a hospodářské soutěže, nečestné obchodní postupy a přijetí nebo výdej nepřípustných nebo nevhodných darů, služeb a jiných pozorností.
 • vztahů s vládami, včetně nesplnění zákonů, předpisů, standardů a jiných právních úprav, nelegální nebo nevhodné činy týkající se našich vztahů s vládami jako se zákazníky, dodavateli, podílníky nebo příznivci.
 • vztahů s veřejností, včetně ohrožení budoucnosti společnosti CEMEX nebo jejího vztahu s veřejností podporou částečných nebo dočasných řešení anebo žádat nebo přijmout jakékoli osobní výhody nebo pomoc při získání veřejné funkce výměnou za podporu poskytovanou společností CEMEX.
 • neoprávněné užití majetku, včetně nevhodných nebo pochybných činů zahrnujících operace nebo správu peněz společnosti CEMEX, krádež nebo zpronevěra jakéhokoli majetku společnosti nebo jeho použití pro nezákonnou činnost.
 • Jiné činy zahrnující skutečné nebo možné konflikty zájmů, zdraví a bezpečnost na pracovišti, odpovědný přístup k životnímu prostředí a neoprávněné užití důvěrných informací.
 • Jakékoli další záležitosti zahrnují platné zákony a předpisy a související zásady společnosti CEMEX.

- Řízení:

 • problémy související se způsobem, jakým je společnost CEMEX řízena.
 • záležitosti týkající se organizování a funkcí představenstva, výborů a vyššího vedení.

2. Kdo zdokumentuje moji záležitost?

Společnost NAVEX Global Společnost NAVEX Global je externí dodavatel, který má rozsáhlé zkušenosti s vyvíjením programů sloužících k rozvoji etického pracoviště a k pomoci při snižování rizik. Společnost NAVEX Global zdokumentuje vaši záležitost a poskytne tuto informaci společnosti Cemex.

3. Kdo ve společnosti Cemex povede tyto případy?

Poté co společnost NAVEX Global zdokumentuje vaši záležitost, bude postoupena k vyřešení auditnímu výboru, etickému výboru nebo vyššímu managementu podle toho, čeho se týká. Vyšetřování bude provedeno na základě politiky společnosti CEMEX. Pokud poskytnete své kontaktní údaje, můžete obdržet odpověď. Čas na odpověď se může lišit podle složitosti situace.

4. Jaké jsou povinnosti auditního výboru?

Auditní výbor je mimo jiné zodpovědný za povolování transakcí, výběr a nájem externích auditorů společnosti a ohodnocení zásad účtování kritických pro společnost. Auditní výbor má dále ze zákona povinnost zřídit postupy pro důvěrné, anonymní odeslání zpráv zaměstnanců týkající se podezřelého účetnictví nebo auditu. Tuto zákonnou povinnost plní tato procedura.

5. Jaké jsou povinnosti etického výboru?

Má zajistit, aby naše hodnoty v celé organizaci byly stále živé a přinášely prospěch, poskytnout strukturovaný přístup k řešení etických problémů, podporovat celosvětovou shodu při interpretaci a prosazování kodexu, plnit funkci dozorčí rady a v případě potřeby řídit vyšetřování.

6. Bude stížnost anonymní a bude se s ní pracovat diskrétně?

Ano, se všemi stížnosti přijatými Linkou ETHOS se bude pracovat diskrétně a, budete-li chtít, anonymně. Můžou ale být potřebné další informace, takže doporučujeme poskytnout e-mailové spojení (které může být anonymní). Účet si můžete vytvořit u kteréhokoli z následujících poskytovatelů: HotMail, Yahoo! Mail, Gmail. Obvykle je odkaz k vytvoření nového účtu (registraci) někde na uvítací stránce.

7. Jak bude můj návrh nebo dotaz zpracován?

CEMEX podporuje otevřenou komunikaci se zaměstnanci. Dotazy a návrhy budou zpracovány pečlivě a diskrétně. Pokud poskytnete kontaktní informace, můžeme vás v případě potřeby dalších údajů kontaktovat, nebo vám odpovědět na dotaz.

8. Je Linka ETHOS zabezpečená

Linka ETHOS používá technologii SSL (Secure Sockets Layer), která zajišťuje, že jsou všechny informace odeslané na Linku ETHOS šifrované a chráněné před vyzrazením třetí straně.

9. Je možné se k Lince ETHOS dostat z vnějšku?

Ano, k Lince ETHOS je možné se dostat z jakéhokoli počítače s připojením k Internetu na následující zabezpečené webové adrese: https://wb.cemex.com.ETHOSline spravuje třetí strana, NAVEX Global, a linka je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. NAVEX Global zdokumentuje vaši zprávu a předá informace společnosti CEMEX.