Często zadawane pytania

1. WJakie informacje powinny być przekazywane za pośrednictwem linii ETHOS

Linię ETHOS utworzono w celu przekazywania sugestii i zapytań oraz zgłaszania możliwych naruszeń zasad. Istnieją dwie opcje składania skargi, w zależności od jej charakteru:

1. Kwestie finansowe, księgowe i dotyczące audytu

 • Sprawy związane z księgowością, wewnętrzną kontrolą finansową lub audytem
 • Nielegalne lub podejrzane praktyki, które mogłyby mieć wpływ na przygotowanie informacji finansowych.
 • Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych zasad księgowości i standardów audytu.
 • Skargi dotyczące nieskonsolidowanych podmiotów i transakcji pozabilansowych, które powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniach finansowych
 • Jakiekolwiek formy oszustw finansowych dokonanych przez pracowników lub osoby trzecie związane z firmą CEMEX.

2. Etyka, zarządzanie i przestrzeganie zasad - Etyka i przestrzeganie zasad:

 • Działania nieetyczne lub nielegalne związane z: Relacjami pomiędzy pracownikami, włączając w to nasz proces rekrutacji (jakiekolwiek formy dyskryminacji lub tworzenia złudnych oczekiwań), nieprzestrzeganie prawa pracy i uregulowań związanych z pracą, jakiekolwiek formy prześladowań oraz nieetyczne działania związane ze współpracą.
 • Relacjami z klientami lub dostawcami, włączając w to wszelkie formy dyskryminacji, nieprawdziwe twierdzenia związane z dostępnością lub/i jakością produktów, nieprzestrzeganie praw lub uregulowań z zakresu handlu i konkurencji, nieuczciwe praktyki handlowe oraz przyjmowanie lub oferowanie nieuprawnionych lub niewłaściwych upominków, usług oraz innych przejawów grzeczności.
 • Relacjami z władzami, włączając w to nieprzestrzeganie prawa, uregulowań, standardów oraz innych przepisów prawnych, a także nielegalne lub niewłaściwe działania w zakresie naszych relacji z władzami w roli klienta, dostawcy, udziałowca lub organizatora.
 • Relacjami ze społecznościami, włączając w to narażanie przyszłości firmy CEMEX lub jakości jej relacji ze społecznościami lokalnymi poprzez wdrażanie rozwiązań częściowych lub krótkoterminowych, a także przyjmowanie lub żądanie jakichkolwiek korzyści osobistych lub pomocy w sprawowaniu funkcji publicznych w zamian za wsparcie otrzymane ze strony firmy CEMEX.
 • Niewłaściwym wykorzystaniem majątku, włączając w to niewłaściwe lub wątpliwe działania związane z operacjami lub zarządzaniem gotówką firmy CEMEX, kradzież lub jakiekolwiek sprzeniewierzenie majątku firmy lub wykorzystanie majątku firmy CEMEX do jakichkolwiek nielegalnych działań.
 • Innymi działaniami obejmującymi zaistniałe lub potencjalne konflikty interesów, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych.
 • Wszelkimi innymi kwestiami z zakresu odpowiednich przepisów prawnych i uregulowań oraz związanymi z polityką firmy CEMEX.

- Zarządzanie:

 • Kwestie związane ze sposobem zarządzania i organizacji firmy CEMEX.
 • Kwestie związane z organizacją i działaniami Rady Nadzorczej firmy CEMEX, komisji Rady i wyższej kadry kierowniczej.

2. Kto wprowadzi moje zgłoszenie do dokumentacji?

NAVEX Global NAVEX Global jest kontrahentem zewnętrznym z dużym doświadczeniem w opracowywaniu programów kultywowania etyki miejsca pracy i redukcji ryzyka. NAVEX Global dokona dokumentacji zgłoszonej kwestii i przekaże ją do Cemex.

3. A w Cemex kto będzie zarządzał prowadzonymi sprawami?

Po dokumentacji Twojego zgłoszenia w NAVEX Global, sprawa trafi normalnym biegiem do Komisji Audytu, Komisji ds. Etyki lub do Dyrekcji Naczelnej, zgodnie z jej rangą/zakresem. Wdrożone zostanie wewnętrzne dochodzenie, zgodnie z procedurami CEMEX. Jeśli podasz swe dane kontaktowe, możesz otrzymać odpowiedź. Termin odpowiedzi będzie zależny od stopnia złożoności sytuacji.

4. Co wchodzi w zakres obowiązków Komisji Audytu?

Komisja Audytu odpowiedzialna jest między innymi za autoryzację transakcji z osobami trzecimi związanymi z firmą CEMEX, wybór i zatrudnianie zewnętrznych audytorów firmy CEMEX oraz przegląd najważniejszych praktyk księgowych firmy. Oprócz tego Komisja Audytu jest prawnie zobowiązana do ustalania procedur dla poufnego i anonimowego składania przez pracowników skarg związanych z wątpliwymi kwestiami księgowymi bądź dotyczącymi audytu. Procedury te tworzone są tak, aby spełniały wymogi prawne.

5. o wchodzi w zakres obowiązków Komisji ds. Etyki?

W zakres jej obowiązków wchodzi dopilnowanie zachowania i rozwoju naszych wartości w całej firmie, zapewnianie konstruktywnego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z naruszeniami norm etycznych, zapewnianie globalnej spójności w interpretacji i egzekwowaniu postanowień Kodeksu, działanie w charakterze organu doradczego oraz przeprowadzanie bezpośrednich postępowań dochodzeniowych, gdy tylko są one konieczne.

6. Czy moja skarga będzie traktowana anonimowo i z zachowaniem zasad poufności?

Tak, wszystkie skargi złożone za pośrednictwem linii ETHOS będą traktowane z zachowaniem poufności i, jeżeli sobie tego życzysz, anonimowo. Niemniej jednak, jako że mogą być potrzebne dalsze informacje na temat Twojej skargi, zalecamy podanie adresu e-mail (który może być anonimowy). Możesz utworzyć adres e-mail, korzystając z usług któregoś z dostawców darmowych kont pocztowych: HotMail, Yahoo! M

7. Jak będą traktowane moje sugestie i zapytania?

Firma CEMEX popiera otwartą komunikację z pracownikami. Sugestie i zapytania będą traktowane skrupulatnie i z zachowaniem poufności. Jeżeli zostawisz nam swoje dane kontaktowe, będziemy mogli skontaktować w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub odpowiedzi w zgłoszonej sprawie.

8. Czy linia ETHOS to bezpieczna strona internetowa?

Linia ETHOS korzysta z technologii SSL (ang. Secure Sockets Layer), dzięki której wszystkie informacje przesyłane do niej są szyfrowane i chronione przed ujawnieniem osobom trzecim.

9. Czy można wejść na stronę linii ETHOS z komputera zewnętrznego?

Tak, na stronę linii ETHOS można wejść z każdego komputera z dostępem do internetu. Jej adres to: https://wb.cemex.com.ETHOSline prowadzona jest przez niezależny podmiot, NAVEX Global, i dostępna jest całodobowo, siedem dni w tygodniu. NAVEX Global dokona dokumentacji zgłoszonej kwestii i przekaże ją do Cemex.