คำถาม ที่พบบ่อย

1. ข้อมูลใดที่ควรจะส่งผ่าน ETHOS Line

ETHOS Line ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อดูแลจัดการข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย และการละเมิดหลักจริยธรรมองค์กรที่อาจเกิดขึ้น คุณมีสองทางเลือกในการส่งข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา:

1. ประเด็นเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในหรือการตรวจสอบ

  • ความประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือน่าสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน
  • การไม่ปฏิบัติตามหลักการทางบัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
  • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานเฉพาะต่างๆ ธุรกรรมนอกงบดุลที่ควรจะได้รับการพิจารณาในรายงานงบการเงิน
  • การทุจริตทางการเงินในรูปแบบใดก็ตามโดยพนักงานหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ CEMEX

2. จริยธรรม การบริหารจัดการ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ - จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ความสัมพันธ์ของพนักงาน รวมถึงขั้นตอนการรับเข้าทำงาน (รูปแบบใดๆ ของการเลือกปฏิบัติ หรือการสร้างความคาดหมายที่ผิด) การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือกฎหมายแรงงาน การล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ และการกระทำในรูปแบบใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน:

  • ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า รวมถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ การแสดงข้อเท็จจริงที่บิดเบือนเกี่ยวกับการมีอยู่ และ/หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการค้าและการแข่งขัน การดำเนินการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และการยอมรับหรือให้ของกำนัล การบริการ และอภินัทนาการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม
  • ความสัมพันธ์กับรัฐ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ และการกระทำต่างๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับรัฐในฐานะลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนับสนุน
  • ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมถึงการประนีประนอมอนาคตของ CEMEX หรือคุณภาพของความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนช่วยเหลือในระยะสั้นหรือบางส่วน และการเรียกร้องหรือการยอมรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือความช่วยเหลือใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนที่ CEMEX เป็นผู้จัดหาให้
  • การใช้ทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการกระทำที่น่าสงสัยหรือไม่เหมาะสมที่เกี่ยวกับ การดำเนินงานหรือการจัดการเกี่ยวกับเงินสดของ CEMEX การลักทรัพย์หรือการยักยอกทรัพย์สินใดๆ ของ CEMEX หรือการนำทรัพย์สินใดๆ ของ CEMEX ไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
  • การกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ อย่างไม่เหมาะสม
  • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้บังคับอยู่และนโยบายที่เกี่ยวข้องของ CEMEX


- การบริหารจัดการ:
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการหรือบริหารของ CEMEX

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับอาวุโสของ CEMEX

2. ใครจะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารสำหรับเรื่องร้องเรียนของฉัน

The Network, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างจากภายนอกที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมในสถานที่ทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือในด้านการบรรเทาความเสี่ยง บริษัทนี้จะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารสำหรับเรื่องร้องเรียนของคุณ และจะส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้กับ Cemex

3. ใครใน Cemex จะเป็นผู้ดำเนินการสำหรับกรณีต่างๆ

หลังจากที่ The Network ได้ดำเนินการด้านเอกสารสำหรับเรื่องร้องเรียนของคุณแล้ว ก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรม หรือฝ่ายจัดการอาวุโส ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยจะมีการสอบสวนตามนโยบายของ Cemex หากท่านให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อไว้แล้ว ท่านอาจได้รับคำตอบสำหรับคำถามของท่าน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ

4. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดขอบอย่างไร

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดสรร และจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท และตรวจสอบนโยบายทางบัญชีที่จำเป็นของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องวางหลักเกณฑ์สำหรับ กระบวนการยื่นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบัญชีหรือการตรวจสอบที่น่าสงสัยจากพนักงานโดยไม่ระบุชื่อและเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายดังกล่าว

5. คณะกรรมการจริยธรรมมีความรับผิดชอบอย่างไร

ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรม คือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านิยมของบริษัมยังดำรงอยู่และเจริญเติบโตไปทั่วทั้งองค์กร จัดหาวิธีการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาจริยธรรมอย่างมีแบบแผน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตีความและ การบังคับใช้กฎระเบียบเป็นไปในแนวทางเดียวกับทั่วโลก ทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษา และดำเนินการสอบสวนเมื่อจำเป็น.

6. ข้อร้องเรียนของฉันจะไม่มีการระบุนามและเป็นความลับหรือไม่

ใช่ ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่าน ETHOSline จะเป็นความลับ และถ้าหากคุณต้องการก็จะไม่มีการระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องเรียนของคุณ เราขอแนะนำให้คุณระบุบัญชีอีเมล์ (ซึ่งอาจไม่มีการระบุชื่อ). จากคุณ คุณสามารถเข้าไปสร้างบัญชีอีเมล์ของคุณจากผู้ให้บริการต่อไปนี้: HotMail, Yahoo! Mail, Gmail โดยทั่วไปจะมีลิงค์ (ลงทะเบียนใช้) เพื่อสร้างบัญชีอีเมล์ในหน้าต้อนรับ

7. ข้อเสนอแนะและข้อสงสัยของฉันจะได้รับการดำเนินการอย่างไร

CEMEX ใช้การสื่อสารกับพนักงานอย่างเปิดเผย ข้อเสนอแนะและข้อสงสัยจะได้รับการดำเนินการ ดูแลอย่างดีที่สุดและเป็นความลับ หากคุณระบุข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ เราอาจจะติดต่อกลับไปหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับผลตอบรับ

8. ETHOSline เป็นไซต์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือไม่

ETHOSline ใช้เทคโนโลยี Sockets Layer (SSL) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปยัง ETHOSline จะถูกเปลี่ยนให้เป็นรหัสและป้องกันการเปิดเผยไปยังบุคคลที่สาม

9. ฉันสามารถเข้าถึง ETHOSline จากภายนอกได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึง ETHOSline ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้: https://wb.cemex.com.The Network ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นผู้จัดการ ETHOSline ซึ่งดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด The Network จะจัดการเอกสารสำหรับเรื่องร้องเรียนของท่าน และส่งต่อให้ CEMEX